Deep Learning Prediction of Incoming Rainfalls: An Operational Service for the City of Beijing China
Kuan Song, Guowei Yang, Qixun Wang, Chunmeng Xu, Jianzhong Liu, Wenjun Liu, Chen Shi, Ying Wang, Gong Zhang, Xiaochen Yu, Zhu Gu, and wenpeng Zhang, 

Emotion Classification Based on Audiovisual Information Fusion Using Deep Learning
Mehmet Dedeoglu, Jessica Zhang, and Runli Liang

Nearest-Neighbor Neural Networks for Geostatistics
Haoyu Wang, Yawen Guan, and Brian Reich, 

XD-STOD: Cross-Domain Superresolution for Tiny Object Detection
Michael Fromm, Max Berrendorf, Evgeniy Faerman, Yiyi Chen, Balthasar Schüss, and Matthias Schubert, 

Spatial Interpolation with Message Passing Framework
Evgeniy Faerman, Manuel Rogalla, Niklas Strauß, Adrian Krüger, Benedict Blümel, Max Berrendorf, Michael Fromm, and Matthias Schubert, 

Estimation of economic indicators using residual neural network ResNet50
Peng Wu and Yumin Tan, 

Spatiotemporal Attention Networks for Wind Power Forecasting
Xingbo Fu, Feng Gao, Jiang Wu, Xinyu Wei, and Fangwei Duan,