Co-Chairs


Liang Zhao, George Mason University
Xun Zhou, University of Iowa
Feng Chen, SUNY, Albany
Farid Razzak, Rutgers University
Chuanren Liu, University of Tennessee

Publicity Chair

Yuyang Gao, George Mason University

Program Committee